Introductie

De taken van een verzekeringsmakelaar zijn veelomvattend. Ze passen binnen het kader dat door de Europese en Belgische regelgeving is uitgetekend. Met het oog op de versterking van de consumentenbescherming zijn de wettelijke voorschriften en gedragsregels nog uitgebreid (AssurMiFID). Onze specialisatie ligt in het domein van de persoonsverzekeringen, in het bijzonder pensioenvoorzieningen en levensverzekeringen, waaronder spaar- en beleggingsverzekeringen.

WAARUIT BESTAAT ONZE OPDRACHT?

  • Algemene taken verrichten in de precontractuele fase: marktonderzoek; verwerving van essentiële productkennis; inzicht in gerelateerde economische, financiële en fiscale materies; informatieverstrekking (productkenmerken, kosten, lasten en heffingen, expliciet voor spaar- of beleggingsverzekeringen: beschrijving van aard en risico’s); geregeld beroepsopleiding en bijscholing volgen.
  • Specifieke taken, eveneens in de precontractuele fase: de samenstelling van uw cliëntendossier met registratie van uw verlangens en behoeften; IPT/VAPZ pensioenanalyse; spaar- en beleggingsverzekeringen: inventarisatie van uw familiale en financiële situatie (draagkracht), uw opleidingsniveau en beroep, uw kennis van en ervaring met financiële producten, uw risicotolerantie en -profielverdeling, uw beleggingsdoelstellingen en uw toekomstperspectief; de toetsing van de geschiktheid of passendheid voor u van een bepaald type spaar- of beleggingsverzekering; de onderhandeling met verzekeraars over de voor u meest aangewezen of door u gewenste verzekeringspolissen, inclusief tarifering en acceptatievoorwaarden.  
  • Nazorg leveren na het sluiten en tijdens de looptijd van de respectieve verzekeringsovereenkomsten: opvolging van uw cliëntenprofiel; tussenkomst bij voorvallen uit de persoonlijke levenssfeer, zoals ziekte, ongeval of overlijden (aangifte en bespreking met de verzekeraar), uitkering van pensioenverzekeringen; toelichting bij de wijziging van dekkingsvoorwaarden; administratie, correspondentie en telefoons.
  • Instaan voor rapportering, dossierbewaring en -updating (conform de wettelijke voorschriften), evenals voor een adequate organisatiestructuur van ons kantoor.

WAT BETEKENT RISICOSPREIDING IN BELEGGINGSVERZEKERINGEN?

Beleggen onder welke vorm dan ook, is afhankelijk van hoe u als belegger of in ons geval als potentiële verzekeringnemer, uw vermogen indeelt. Daarbij is spreiding van activa uitermate noodzakelijk zowel in soorten, sectoren en regio’s als in beleggingsthema’s en beleggingsstijlen. Rekening houdend met de marktomstandigheden is het bovendien aangewezen systematisch te wisselen tussen de activaklassen (geldmarkt, kredietmarkt, obligaties, aandelen, vastgoed, grondstoffen en voor de ervaren belegger, afgeleide producten zoals opties). Bij voorkeur door gebruik te maken van beleggingsfondsen met deskundige beheerders die het neerwaarts risico weten te beperken en gebruik maken van de schaalvoordelen van collectief beleggen.

Voorts is het belangrijk de onderlinge afhankelijkheid tussen de verschillende beleggingsvormen zo laag mogelijk te houden (u kent het verhaal van alle eitjes in hetzelfde mandje). Niet alleen qua soort (activaklasse) maar ook qua aanbieder. U doet best een beroep op verschillende verzekeraars, banken, vermogensbeheerders, beleggingsfirma’s. Het dient steeds te gaan om door de Europese en Belgische toezichthouders erkende instellingen en beleggingsinstrumenten.

Lees meer over een doordachte en grondige aanpak van risicospreiding in het artikel "Risicoprofilering en beleggingshorizon. Aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen." gepubliceerd in "Uw geld in 2015" van het magazine De Tijd netto (13 december 2014) en onder de rubriek "Tips & Cases" van de Mentor website. Klik hier.

CONCREET

Juist in deze denkpiste van doorgedreven diversificatie profileert Metris zich om uw beleggingswensen op een deskundige en unieke manier in te vullen. Wanneer u het gevoel krijgt door de bomen het bos niet meer te zien, kan Metris met haar specialisatie in tak 23 beleggingsverzekeringen met u aftoetsen of dit beleggingsinstrument voor u passend of geschikt is, in samenhang met uw verlangens en behoeften, uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. Vanuit onze zorgplicht zullen wij samen met u de complexiteit en de risicograad van de door ons voorgestelde beleggingsverzekeringen evalueren, u (zo gewenst) daarover adviseren en instaan voor de nazorg.

TAK 23

Een tak 23 beleggingsverzekering is in essentie een levensverzekering, meestal onder de vorm van een koopsompolis, met flexibele premie en onbepaalde looptijd, gekoppeld aan een of meer collectieve of gepersonaliseerde verzekeringsfondsen naargelang de mogelijkheden geboden door de verzekeraar en de keuze van de verzekeringnemer. Op Europees niveau beschikken vooral Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Ierland over de vereiste expertise, competentie en juridische bescherming in dit domein. Ze bieden het meest uitgebreide gamma beleggingsverzekeringen met standaard de onderschrijving door twee verzekeringnemers en vrije aanduiding van de begunstigden van de polis.

Tak 23 verstrekt in principe geen waarborg van kapitaal of rendement. Daardoor is deze levensverzekering vrijgesteld van roerende voorheffing. Het financiële risico ligt bij de verzekeringnemer, maar kan oordeelkundig onder controle worden gebracht. Het rendement is afhankelijk van de prestaties van de verzekeringsfondsen waarin de verzekeringnemer kan diversifiëren volgens risicoprofiel, beheerder en portefeuillesamenstelling.

LANGE TERMIJN

Permanente info, persoonlijk contact, opvolging en nazorg zijn uitermate gevoelig voor iedere cliënt. Metris heeft dan ook met haar persoonlijke aanpak en haar vast aanspreekpunt een voordeel ten opzichte van andere aanbieders van diensten in verzekeringsbemiddeling. De beleggingshorizon in tak 23 beleggingsverzekeringen bedraagt bij voorkeur 10 jaar waardoor het effect van de premietaks van 2 % in de loop van de tijd sterk afneemt. Deze levensverzekeringen combineren drie voordelen, ze zijn tegelijk instrument van beleggen, van voorzorg en van vermogensoverdracht en successieplanning. 

Lees meer over de soms onbekende en onderschatte mogelijkheden van deze efficiënte levensverzekering in het artikel “De beleggingsverzekering tak 23. Tips en weetjes.”  zoals gepubliceerd in de Verzekeringsgids van het magazine De Tijd netto (juni 2014) en onder de rubriek “Tips & Cases” van de Mentor website. Klik hier.

Ontdek uw beleggersprofiel. Klik hier en doe de test. “Uw beleggersprofiel is geen formaliteit. Wikken en wegen is de boodschap” is de titel van de test die ook gepubliceerd werd in “De Verzekeringsgids” van het magazine De Tijd netto (20 juni 2015) en onder de rubriek “Tips & Cases” van de Mentor website.